Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1: Alle verzendingen, zelfs franco, geschieden op risico en kosten van de klant. Overdrachttaks en/of B.T.W. alsook alle vervoerkosten, vallen steeds ten laste van de koper.

ARTIKEL 2: Administratiekosten : Bestellingen onder de 300 € worden verhoogd met 25 € voor de administratiekosten.

ARTIKEL 3: Klachten: Alle klachten dienen gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan de firma ACB-WJ door aangetekend schrijven per post geadresseerd worden en moeten ons bereiken op straffe van verval (postmerk geldt als bewijs ):
a. voor klachten die de goederen betreffen : binnen de acht dagen na ontvangst der goederen.
b. voor klachten die de factuur betreffen: binnen de veertien dagen na ontvangst der factuur.

ARTIKEL 4: Leveringsdata: Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst noch tot enige eis van schadevergoeding of prijsvermindering vanwege de besteller-koper.

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper ACB-WJ, tot op het ogen-blik van de volledige betaling van het factuurbedrag, rente en bijhorende kosten. De koper verbindt zich ertoe de geleverde goederen totdat ze volledig betaald zijn niet te vermengen met andere goederen noch ze te vervreemden. Een verdere ver-koop, vooraleer integrale betaling is tussengekomen, is slechts mogelijk mits de toelating van ACB-WJ. Het leverings- object kan niet verpand worden noch in bezit gegeven worden. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor onze goederen en is aansprakelijk bij eventueel verlies. Alle leveringen kunnen tot nader orde worden opgeschort in geval van wanbetaling.

ARTIKEL 6: Koopprijs: Als koopprijs zal steeds gelden, deze dewelke op de dag der levering van kracht is. Indien tussen de datum van de overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een verhoging van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 7: Betaling nalatigheidintrest: Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze instellingen te Lummen,
tenzij anders bedongen op de voorzijde, met een maximum van 1 maand na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een nalatigheidintrest verschuldigd zijn van 10% ‘s jaars en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van artikel 1146 B.W.

ARTIKEL 8: Wissels: Indien de koper-schuldenaar wissels heeft geaccepteerd teneinde zijn schuld af te korten en hij één van deze wissels onbetaald en geprotesteerd terug laat komen, wordt het gehele bedrag van de nog te vervallen wissels van rechtswege onmiddellijk en volledig opeisbaar. Hetzelfde geldt als betalingstermijnen worden toegestaan maar niet worden nageleefd.

ARTIKEL 9: Korting: Er worden geen kortingen toegestaan, tenzij deze uiterlijk worden gestipuleerd op de voorzijde van de overeenkomst.

ARTIKEL 10: Teruggave voorschotten: De door de koper betaalde voorschotten dienen in geen geval teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven door de verkoper ACB-WJ onverminderd deze andere weldanige rechten. In geval van verbreking van enige overeenkomst door toedoen van de koper wordt in ieder geval een forfaitair schadebeding aangerekend van 10 % op de contract som onverminderd alle verdere rechten van ACB-WJ.

ARTIKEL 11: Terugneming: Geleverde goederen worden nooit teruggenomen tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 12: Er wordt geen waarborg op de geleverde goederen toegestaan, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen
in de bijzondere voorwaarden. De verantwoordelijkheid van ACB-WJ is steeds strikt beperkt tot het vervangen van de geleverde goederen met uitsluiting van elke schadevergoeding.

ARTIKEL 13: Aard van de geleverde goederen: Ingeval van tekort of beschadigde goederen moet de bestemmeling zich wenden tot de vervoerder. Een ontvangen bestelling mag niet worden vernietigd . Elke overtreding zal aanleiding geven tot terugbetaling van de kosten die ACB-WJ gemaakt heeft en elke andere schadevergoeding.

ARTIKEL 14: Wijziging van bestelling: De wijziging die door de koper in de bestelling wordt aangebracht, zal slechts geldig zijn, indien de wijziging schriftelijk wordt aangevraagd, en door ACB-WJ wordt aanvaard.

ARTIKEL 15: Beschadiging en ongevallen: ACB-WJ neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich, bij beschadiging of ongeval die zouden ontstaan door het gebruik van onze goederen door een klant of een derde persoon.

ARTIKEL 16: Wijzigingen aangebracht door de koper: De wijzigingen uitgevoerd door de klant- koper aan de geleverde goederen, ontslaan de verkoper ACB-WJ volledig en definitief van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid nopens de geleverde goederen.

ARTIKEL 17: Schadebeding: Ingeval van niet- volledige betaling op de gestelde vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil, verliest de koper ipso facto alle recht op eventuele korting en zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% onverminderd alle kosten, ten titel van conventioneel schadebeding en zonder enige ingebrekestelling (artikel 1147- 1152 B.W.)

ARTIKEL 18: Alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd in geval van betwisting.

ARTIKEL 19: De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet- vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 20: Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder in- ge-brekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

ARTIKEL 21: Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

ARTIKEL 22: Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldver- nieu-wing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.